سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی 
مدیر واحد ترجمه و عضو شورای پژوهش 
1368/01/01 
1375/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
کارشناس اروپا امریکا 
1375/01/01 
1376/01/01 
علمی کارشناسی 
همکاری 
مجمع اهل البیت(ع) 
مدیر کل بخش اروپا و امریکا 
1376/01/01 
1377/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم 
مسئول واحد ترجمه و مدیر امور حقوقی و مجلس 
1368/01/01 
1375/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
عضو شورای قضائی 
1358/07/03 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه مفید قم 
مدرس 
1371/01/01 
1373/01/01 
حقوق جزای عمومی - زبان تخصصی  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1372/07/01 
1375/03/31 
حقوق جزای عمومی-زبان تخصصی  
تدریس 
مجتمع آموزش عالی قم 
مدرس 
1374/07/01 
1375/03/31 
زبان تخصصی -حقوق جزای عمومی و  
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
مدرس 
1377/07/01 
1385/03/31 
حقوق جزا(عمومی و اختصاصی)-زبان