سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی 
مدیر واحد ترجمه و عضو شورای پژوهش 
1989/03/21 
1996/03/20 
علمی اجرائی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
کارشناس اروپا امریکا 
1996/03/20 
1997/03/21 
علمی کارشناسی 
همکاری 
مجمع اهل البیت(ع) 
مدیر کل بخش اروپا و امریکا 
1997/03/21 
1998/03/21 
علمی اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم 
مسئول واحد ترجمه و مدیر امور حقوقی و مجلس 
1989/03/21 
1996/03/20 
علمی اجرائی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
عضو شورای قضائی 
1979/09/25 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه مفید قم 
مدرس 
1992/03/21 
1994/03/21 
حقوق جزای عمومی - زبان تخصصی  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1993/09/23 
1996/06/20 
حقوق جزای عمومی-زبان تخصصی  
تدریس 
مجتمع آموزش عالی قم 
مدرس 
1995/09/23 
1996/06/20 
زبان تخصصی -حقوق جزای عمومی و  
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
مدرس 
1998/09/23 
2006/06/21 
حقوق جزا(عمومی و اختصاصی)-زبان