تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1358 
حقوق 
مجتمع اموزش عالی قم 
 
فوق لیسانس 
1373 
جرم شناسی و حقوق جزا 
دانشگاه تهران 
 
دکترا 
 
حقوق جزا و جرم شناسی 
تهران(پردیس قم) 
0.00 
خارج